Partnereink
MTI
Parlamenti diákinfó
IKT oktatási körkép
Interaktív Oktatástechnikai Portál
eduline.hu
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Budapesti Művelődési Központ
Történelemt@nítás.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Modern Iskola magazin
Katedra Online
Időjárás-előrejelzés
Időjárás-előrejelzés
Szótár

Szótár (DictZone)
Betuméret csökkentéseBetuméret növeléseNyomtatás
A 2008/2009-es tanév nevelési értekezleteinek összegzése
2009.09.10. csütörtök
Könyv

A fővárosi fenntartású intézmények agressziókezeléssel foglalkozó négy nevelési értekezletéről készült jegyzőkönyvek összegzése

Az elmúlt években több súlyos, erőszakos cselekedet történt a fővárosi fenntartású intézményekben, amelyek nagy média visszhangot kaptak. Ezért a fenntartó szakemberekből (pszichológusok, pedagógusok, gyermekvédelmi felelősök, rendőrségi szakértők, oktatáskutatók) létrehozott egy bizottságot, amelynek tagjai javaslatokat fogalmaztak meg, hogy hogyan lehetne az iskolákat segíteni a kialakuló konfliktusok kezelésében, csökkentésében.

A Fővárosi Önkormányzat 2008-ban elfogadott egy Intézkedési Tervet az iskolai agresszivitás visszaszorítása, kezelése érdekében. Ebben fogalmazott meg feladatokat a fővárosi fenntartású intézmények, valamint a Mérei Intézetben létrehozott Agressziókezelési munkacsoport tagjai számára. Az Intézkedési Terv egyik pontja rendelkezik arról, hogy az iskolák a tanév folyamán négy nevelési értekezleten foglalkozzanak az agressziókezelésével, megelőzésével, és az arról készült jegyzőkönyveket küldjék el az Agressziókezelési munkacsoportnak.

A tanév folyamán négy nevelési értekezletet tartott meg az intézmények többsége, és küldték el a jegyzőkönyvet feldolgozásra. A tanév elején minta jegyzőkönyvvel segítettük az iskolákat és ezzel a feldolgozást is próbáltuk elősegíteni.

A helyzetfelméréshez egy intézményi kérdőívet is készítettünk, amelyet e-mailben elküldtünk minden intézménybe felhasználásra, az iskolák többsége kitöltötte, elvégezte az elemzését, és ennek alapján dolgozták ki a saját tervüket az agressziókezelésére és határozták meg a négy nevelési értekezlet témáját.

Kidolgoztunk egy szempontrendszert, amelynek alapján végeztük el mind a négy értekezletről készült jegyzőkönyvek feldolgozását, és ennek alapján készültek el az elemzések. Megnéztük, hogy hányan, milyen összetételben vettek részt a nevelési értekezleteken, hány napirendi pontot dolgoztak fel, mi volt a témája, honnan volt az előadó, milyen módszereket alkalmaztak, mi volt a nevelési értekezletek célja, megnéztük a hozzászólások számát, jellegét, az állásfoglalások, határozatok számát jellegét és hogy kire vonatkoznak.

Az I. nevelési értekezlet megtartásáról készült jegyzőkönyvet 99, a feldolgozásig 87 intézmény küldte el. Az intézmények többsége (87% - 76 iskola) októberben, néhányan (10% - 9 iskola) novemberben, és (2% - 2 iskola) decemberben tartotta meg ezt az értekezletet.

Az iskolák 87%-ka az értekezlet megtartása után, 12% pedig kicsit később küldte el a jegyzőkönyvet.

            A II. nevelési értekezlet jegyzőkönyvét 84, a feldolgozásig 67 intézmény küldte el az Agressziókezelési munkacsoportnak, kevesebb iskolából juttatták el hozzánk, mint az első értekezletről készültet. 56 intézmény (84%) időben, 11 intézmény (16%) késve, levélben való kérés után küldte el. A megtartott II. nevelési értekezlet időpontja iskolánként nagyon változó, novembertől márciusig terjedő időszakban történt.

         A III. nevelési értekezlet jegyzőkönyvét 72, a feldolgozásig 64 intézmény küldte el, kevesebb iskolából juttatták el hozzánk, mint az első és második értekezletről készültet. A megtartott harmadik nevelési értekezlet időpontja iskolánként nagyon változó, decembertől április végéig terjedő időszakban történt.

            A IV. nevelési értekezlet jegyzőkönyvét összesen 64, a feldolgozásig 60 intézmény küldte el július elejéig csoportunknak feldolgozásra. A megtartott negyedik nevelési értekezlet időpontja az intézmények háromnegyedében májusban, egynegyedében pedig ettől eltérően volt.

1. Résztvevők

Az adatokból kiderül, hogy az intézmények pedagógusai nagy létszámban vettek részt az értekezleteken, meghívták a diákok és szülők képviselőit is.

Ha összehasonlítjuk a négy nevelési értekezleten résztvevők létszámadatait, láthatjuk, hogy a negyedik értekezleten vettek részt a legkevesebben, a legtöbben az elsőn voltak.

Résztvevők

Létszám

 

Nevelési értekezlet

I.

Nevelési értekezlet

II.

Nevelési értekezlet

III.

Nevelési értekezlet

IV.

Intézmény létszám

87

67

64

60

Pedagógus

3378 fő

2791 fő

2448 fő

2401 fő

Diákönkor-mányzati képviselő

313 fő

180 fő

166 fő

106 fő

Szülői közösség képviselője

209 fő

155 fő

60 fő

71 fő

Egyéb

89 fő

36 fő

24 fő

11 fő

Összeses

3989 fő

3162 fő

2698 fő

2589 fő

1.       táblázat. Az I., II., III. és IV. nevelési értekezleten résztvevők száma

2. Napirendi pontok

Az első nevelési értekezleten 152, a másodikon 120, a harmadikon és negyediken egyaránt 92 napirendi pont volt, amelynek a megoszlása a következő:

 

Nevelési értekezlet

I.

Nevelési értekezlet

II.

Nevelési értekezlet

III.

Nevelési értekezlet

IV.

 

87 intézmény

67 intézmény

64 intézmény

60 intézmény

Napirendi pontok száma

Intézmé-nyek száma

%-os arány

Intézmé-nyek száma

%-os arány

Intézmé-nyek száma

%-os arány

Intézmé-nyek száma

%-os arány

1

40

46 %

34

51%

46

71%

39

65%

2

39

45%

23

34%

12

19%

13

22%

3

7

8%

4

6%

2

3%

6

10%

3-nál több

1

1%

6

9%

4

6%

2

3%

2.       táblázat. Az I., II., III. és IV. nevelési értekezletek napirendi pontjainak összehasonlítása

Ha összehasonlítjuk a négy nevelési értekezlet napirendi pontjainak a számát, láthatjuk, hogy a III. és a IV. értekezleten a legmagasabb az aránya az egy témát feldolgozó intézményeknek. Ennek oka, hogy főleg gyakorlat oldaláról közelítettek meg egy-egy témakört, konkrét megoldási lehetőségeket, módszereket ismertek meg. Az elsőn az agresszió elméleti megközelítése mellett helyzetfelmérést, vagy a főváros által elfogadott intézkedési tervet ismerték meg. A második értekezletek felében volt egy téma, főleg konfliktus és agressziókezelés.

3. Napirendi pontok témája

Az I. nevelési értekezleten az intézmények többségében nagyon alaposan foglalkoztak az agresszió fogalmával, keletkezésével, fajtáival, kezelésével. Elég sok helyen ismertették a Fővárosi Önkormányzat által elfogadott Intézkedési Tervben megfogalmazott feladatokat, és fontosnak tartották az intézményi helyzetértékelés elvégzését is. Kiemelt jelentősége volt még a konfliktuskezelésnek és esetmegbeszélésnek is, ami azt mutatja, hogy az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati oldalról történő közelítés, a megoldáskeresés is egyaránt jelen volt az első nevelési értekezleteken.

A táblázat részletesebben bemutatja, hogy milyen témákat, milyen arányban dolgoztak fel az intézmények.

Napirendi pontok témája

Intézmények száma

Intézmények %-os aránya

agresszió

58

67%

Intézkedési terv

24

28%

helyzetértékelés

21

24%

konfliktuskezelés

15

17%

esetmegbeszélés

13

15%

Intézményi kérdőív

8

9%

film megnézése

4

5%

erőszakmentes kommunikáció

2

2%

gyermekvédelem

2

2%

felmérés a tanulói stresszről

1

1%

szakirodalom ajánlás

1

1%

mediáció

1

1%

tantestület erősségei, gyengeségei

1

1%

szülők körében végzett kérdőív

1

1%

3. táblázat. Napirendi pontok témája az I. nevelési értekezlete

A II. nevelési értekezleten a 120 napirendi pont téma szerinti megoszlása nagyon változatos volt. Sok intézményben foglalkoztak konfliktuskezeléssel, az iskolai agresszió kezelésével. Több iskola konkrét eseteket dolgozott fel, a tanulók vagy szülők, illetve pedagógusok körében végzett kérdőívek eredményeit elemezte, drámajáték fontosságát hangsúlyozták, a rendőrség szerepéről, helyéről és feladatairól hallgatták meg rendőrségi szakember beszámolóját az ifjúsági agresszió kezelésében.

A táblázat részletesebben mutatja, hogy milyen témákat, milyen arányban dolgoztak fel az intézmények.

Napirendi pontok témája

Intézmények száma

Intézmények %-os aránya

konfliktuskezelés

35

52%

iskolai agressziókezelés

21

31%

esetmegbeszélés

9

13%

kérdőív eredményei

9

13%

drámajáték

8

12%

rendőrség feladata

8

12%

színházi darabok, film megnézése

5

7%

intézményi intézkedési terv

4

6%

erőszakmentes kommunikáció

3

4%

beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő tanulók agressziós viselkedésének kezelése

3

4%

fegyelmi bizottság tevékenysége

2

3%

a számítógép és az internet hatása a diákokra

2

3%

alternatív iskolák tapasztalatai

2

3%

nemzetközi tapasztalatok, kutatások

2

3%

prevenciós tevékenység az iskolában

2

3%

szabadidő helyes eltöltése

2

3%

roma fiatalok szociokulturális hátterének megismerése

2

3%

az iskolapszichológus helye a pedagógus-gyermek-szülő kapcsolatban

1

1%

4.       táblázat. Napirendi pontok témája a II. nevelési értekezleten

A táblázatban felsorolt témákból jól látható, hogy az intézmények keresik az agresszív viselkedés okait, azok megoldási lehetőségeit, és nagyon sok oldalról megközelítve próbálják a megoldási lehetőségeket megtalálni, amelyek hatékonyak lehetnek a mindennapi gyakorlatban.

A III. nevelési értekezleten a 92 napirendi pont téma szerinti megoszlása ismét nagyon változatos képet mutat. Megbeszéltek felmerülő konkrét agressziós eseteket és lehetséges megoldásukat. A tanulók illetve szülők körében végzett kérdőívek eredményeit elemezték, drámapedagógiai módszerekkel ismerkedtek, rendőrségi szakembertől hallottak fiatalkorúak sérelmére elkövetett cselekményekről, büntető és szabálysértési jellegű magatartások jogkövetkezményeiről. Foglalkoztak fegyelmi eljárással, valamint a mediáció és jóvátétel a fegyelmi eljárásban, a resztoratív technika alkalmazásával az iskolai gyakorlatban. A káros szenvedélyek hatásával a fiatalkorúak agressziójára, a roma tanulók helyzetével, továbbképzési lehetőségekkel. A táblázat részletesebben mutatja, hogy milyen témákat, milyen arányban dolgoztak fel az intézmények.

Napirendi pontok témája

Intézmények száma

Intézmények %-os aránya

iskolai agressziókezelés 

23

36%

konfliktuskezelés-közösségépítés

15

23%

esetmegbeszélés

4

6%

kérdőívek eredményei

7

11%

resztoratív eljárások

5

8%

drámapedagógiai módszerek

3

12%

fiatalkorúak sérelmére elkövetett cselekmények

4

5%

a büntető és szabálysértési jellegű magatartások jogkövetkezménye

2

3%

káros szenvedélyek hatása a fiatalkorúak agressziójára

2

3%

továbbképzési lehetőségek

4

5%

magatartási és beilleszkedési problémák és az agresszió

2

3%

roma tanulók helyzete

2

3%

külföldi felmérés eredményei az agresszióról

2

3%

fővárosi felmérés eredményei az iskolai agresszivitásról

2

3%

fegyelmi eljárás

2

3%

drog és agresszió

1

2%

szabadidő tartalmas eltöltésének módozatai

1

2%

esélyegyenlőség

1

2%

gyermekbántalmazás-áldozatvállalás

1

2%

asszertivitás

1

2%

miliőterápia

1

2%

5.       táblázat. Napirendi pontok témája a III. nevelési értekezleten

A táblázatban felsorolt témákból jól látható, hogy az intézmények keresik a jó módszereket, eszközöket, amelyek hatékonyak lehetnek a kialakuló iskolai agresszivitás és konfliktushelyzetek megoldásában.

A IV. nevelési értekezleten a 92 napirendi pont téma szerinti megoszlása ismét nagyon változatos volt. Megismertek különböző módszereket és eljárásokat az iskolai agresszió és konfliktusok kezelésére. Megnéztek és megbeszéltek agresszióval foglalkozó filmeket, elemezték a színházi előadások tapasztalatait, kérdőívek eredményeit. A táblázat részletesebben mutatja, hogy milyen témákat, milyen arányban dolgoztak fel az intézmények.

Napirendi pontok témája

Intézmények száma

Intézmények %-os aránya

iskolai agressziókezelés 

19

32%

konfliktuskezelés-közösségépítés

18

30%

esetmegbeszélés

3

5%

kérdőívek eredményei

8

13%

resztoratív eljárások

7

12%

agresszióval kapcsolatos színházi előadás tapasztalatai

5

8%

agresszióval foglalkozó film megnézése

5

8%

asszertivitás elmélete és gyakorlata

4

7%

éves tapasztalatok összegzése az agressziókezelésről

3

5%

konfliktuskezelési tréning értékelése

3

5%

Thomas Gordon nevelési modellje

2

3%

az iskola fegyelmi helyzete

2

3%

tájékoztató az ifjúságvédelem helyzetéről

2

3%

agresszióról szóló tanulmányok ismertetése

2

3%

a következő tanév programjának megbeszélése

1

1%

drogok hatásai és következményei

1

1%

erőszakmentes, együttműködő kommunikáció

1

1%

erőszak és PC

1

1%

kooperatív tanulási technikák, differenciálás az oktatásban

1

1%

a testi sértés, önbíráskodás, garázdaság, kényszerítés jogi következményei

1

1%

hatékony módszerek a hátrányos helyzetű (roma) tanulók nevelésében

1

1%

mit mondanak a törvénykönyvek az agressziót elkövetőről/elszenvedőről?

1

1%

erkölcsi tanulságok helyett

1

1%

6.       táblázat. napirendi pontok témája a IV. nevelési értekezleten

A táblázatban felsorolt témákból jól látható, hogy az intézmények pedagógusai keresik a jó módszereket, eszközöket, amelyek hatékonyak lehetnek a kialakuló iskolai agresszivitás és konfliktushelyzetek megoldásában.

Összehasonlítva a négy nevelési értekezlet témáit, láthatjuk, hogy az elsőn főleg az agresszió kialakulásának, keletkezésének, okainak elméleti megközelítése, a másodikon inkább a megoldáskeresés útját helyezték előtérbe, a harmadikon és a negyediken a jó technikák, módszerek megismerése és elsajátítása volt az elsődleges cél. 

Megnéztem azokat a témaköröket, amelyek mind a négy értekezleten előfordultak. Ezek az agresszió és konfliktuskezelés, esetmegbeszélés, tanulói, szülői, tanári kérdőívek eredményeinek értékelése, drámajáték, film, színház. A többi témakör nagyon változó, az intézményekben jelen lévő problémás helyzetektől függően.

Napirendi pontok témája

Intézmények száma

Intézmények %-os aránya

 

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

 

87

67

64

60

 

 

 

 

agressziókezelés

58

21

23

19

67%

31%

36%

32%

konfliktuskezelés

15

35

15

18

17%

52%

23%

30%

esetmegbeszélés

13

9

4

3

15%

13%

6%

5%

kérdőív

9

9

7

8

10%

13%

11%

13%

drámajáték színház, film

4

13

5

10

5%

19%

12%

16%

7.       táblázat. Az I., II., III., IV. nevelési értekezletek napirendi pontjainak összehasonlítása

4. Előadók

Az I. nevelési értekezleten az intézmények többségében belső, azaz az iskola vezetője, helyettese, vagy az iskolai pszichológus, vagy valamely pedagógusa volt az előadó. Néhány intézménybe a Mérei Intézet munkatársait hívták, volt néhány iskola, ahová külső előadót hívtak meg, pl.: pszichológust, rendőrségi szakembert, oktatáskutatót, civil szervezet képviselőit.

Az intézmények több mint a felében a II. nevelési értekezleten is belső munkatársak voltak elsősorban az előadók, külső személyt, főleg pszichológust, rendőrt, jogászt, orvost hívtak meg, néhány iskolába Intézetünk munkatársait kérték fel előadás tartására.

A III. nevelési értekezleten is az intézmények kicsit több mint a felében belső munkatársat bíztak meg előadói feladattal. Jelentős mértékben nőtt a külső személyt, főleg pszichológust, rendőrt, civil szervezet képviselőjét felkérő intézmények aránya, néhány iskolába Intézetünk munkatársait kérték fel előadás tartására.

Az intézményekben a IV. nevelési értekezleten a feldolgozott témák kétharmad részének előadói belső munkatársak voltak. Kicsit csökkent a külső személyt, főleg pszichológust, rendőrt, civil szervezet képviselőjét felkérő intézmények aránya. Egy iskola kérte csoportunk munkatársát előadás tartására az Intézkedési Tervben megfogalmazott feladatok megvalósulásáról.

Ha összehasonlítjuk az első három nevelési értekezleten előadók arányát, láthatjuk, hogy fokozatosan nőtt a kívülről hívott szakemberek száma a belső munkatársak számához viszonyítva. Ez is azt mutatja, hogy az intézmények vezetői egyre többen látják szükségét annak, hogy olyan szakembereket hívjanak meg, akik az agresszió és konfliktuskezelésben jól alkalmazható módszereket és technikákat megismertetik, segítik a pedagógusok eszköztárának bővülését. A negyedik értekezleten kicsit csökkent a külső előadók aránya, mert az évi tapasztalatokat összegezték, vagy belső munkatárs tartott előadást olyan témáról, amely a tantestületet érdekelte.

Előadók

Intézmény száma

Intézmények %-os aránya

 

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

 

87

67

64

60

 

 

 

 

belső

67

37

51

61

77%

55%

55%

66%

MFPI

11

6

5

1

12%

9%

5%

1%

egyéb

10

24

36

30

11%

36%

40%

33%

8.       táblázat. Az I., II., III., és IV. nevelési értekezletek előadóinak összehasonlítása

5. Módszerek

Az I. nevelési értekezleten az intézmények többségében mivel az agresszió témakörét alaposan körüljárták, előadás volt, de kisebb mértékben vita és beszélgetés, és más módszer is előfordult.

A II. nevelési értekezleten is még az előadás volt nagyobb számban a 120 témából 69, de a beszélgetés és vita száma is jelentős volt, 36, valamint az egyéb módszerek száma sem elhanyagolható, 15.

A III. nevelési értekezleten a beszélgetés, vita volt nagyobb számban, a 92 témából 55, amely 60% jelent, az előadás mértéke jelentősen csökkent.

A IV. nevelési értekezleten az előadás volt nagyobb számban, a 92 témából 55, amely 60% -ot jelent, a beszélgetés, vita aránya kicsit csökkent.

Ha összehasonlítjuk az első három értekezleten használt módszereket, akkor láthatjuk, hogy az előadások száma fokozatosan csökkent, a beszélgetés, vita aránya jelentős mértékben megnövekedett. Ez mutatja, hogy az elméleti ismeretek átadása helyett a módszerek megismerése, elsajátítása került előtérbe. A negyedik értekezleten ismét az előadás mértéke volt magasabb, csökkent a beszélgetés, vita aránya.

Módszer

Témák %-os aránya

 

I.

II.

III.

IV.

előadás

76%

57%

31%

60%

beszélgetés, vita

17%

30%

60%

39%

egyéb

7%

13%

9%

1%

9.       táblázat. Az I.,  II., III., és IV.  nevelési értekezleten előforduló módszerek összehasonlítása

6. A Nevelési értekezlet célja

Az I. nevelési értekezleten az intézményekben elsősorban az elméleti információszerzésen volt a hangsúly, de a módszertani anyagok és a helyzetfelmérés is szerepet kapott.

A II. és III. értekezletek célja elsősorban módszertani ismeretszerzés volt, jóval magasabb arányban, mint az elméleti információ-szerzés.

A IV. értekezletek célja teljes mértékben a módszertani ismeretszerzés volt.

Ha összehasonlítjuk a négy nevelési értekezlet céljainak típusmegoszlását, láthatjuk a jelentős mértékű változást a módszertani ismeretek irányába.

A nevelési értekezlet célja

Témák %-os aránya

 

I.

II.

III.

IV.

információszerzés - elméleti

37%

36%

14%

 

információszerzés - módszertani

29%

62%

86%

100%

helyzetelemzés

34%

2%

 

 

10.    táblázat. Az I., II., III., és IV. nevelési értekezlet céljainak összehasonlítása

7. Hozzászólások

Az I. nevelési értekezleten összesen 261 hozzászólás volt, a résztvevő pedagógusok 8%-a szólt hozzá az elhangzottakhoz. 72 intézményben (83%) volt, 15-ben (17%) nem hangzott el hozzászólás.

Az intézmények többségében 3, 2, vagy1 hozzászólás volt.

A táblázat mutatja a hozzászólások számának alakulását.

Hozzászólások száma

Intézmény száma

Intézmények %-os aránya

1 hozzászólás

11

15%

2 hozzászólás

14

19%

3 hozzászólás

25

35%

4 hozzászólás

7

10%

5 hozzászólás

3

4%

6 hozzászólás

3

4%

7 hozzászólás

3

4%

8 hozzászólás

2

3%

9 hozzászólás

1

1%

10 hozzászólás

1

1%

13 hozzászólás

1

1%

17 hozzászólás

1

1%

11. táblázat. A hozzászólások száma az I. nevelési értekezleten

A II. nevelési értekezleten összesen 140 hozzászólás hangzott el a feldolgozott témákhoz. A résztvevő pedagógusok 5%-a mondott véleményt, vagy egészítette ki az elhangzottakat, vagy kérdezett, saját tapasztalatait osztotta meg a kollégákkal. Többségében 2, 3, 1 hozzászólás volt, de előfordult, hogy 21-en mondtak véleményt. 37 intézményben (53%) volt, 30-ban (47%) pedig nem volt hozzászólás.

Hozzászólások száma

Intézmény száma

Intézmények %-os aránya

1 hozzászólás

5

7%

2 hozzászólás

11

16%

3 hozzászólás

8

12%

4 hozzászólás

4

6%

5 hozzászólás

2

3%

6 hozzászólás

4

6%

7 hozzászólás

 

 

8 hozzászólás

1

1%

9 hozzászólás

 

 

10 hozzászólás

1

1%

21 hozzászólás

1

1%

12. táblázat. A hozzászólások száma a II. nevelési értekezleten

Mivel a feldolgozott témák is sokrétűek voltak, így a hozzászólások témája is nagyon változatos volt. Elhangzottak kérdések: pl.: Nagy létszámú osztályban hogyan lehet konfliktust kezelni? Milyen együttműködést lehet kialakítani az iskola és a rendőrség között? Személyes tárgyat tanár elvehet-e a diáktól? Miért nem az óvodában kezdik az agresszió kérdéskör feldolgozását? Javaslatokat tettek a következő nevelési értekezlet témájára: szituációs gyakorlatok végzésére, konkrét esetek megbeszélésére, csoportokban konfliktuskezelési technikák tanulására. Feladatokat fogalmaztak meg a tantestületek számára, amelyekre a következő időszakban jobban kell figyelniük: többet kell dicsérni, sikerélményhez kell juttatni a tanulókat, szakköröket, közös programokat kell szervezni, diákokat-szülőket be kell vonni a problémák megoldásába, az osztályfőnöki munkaközösségek évfolyamonként beszéljék meg a problémákat, a Házirend mellékleteként eljárásrend kidolgozása az agresszió kezelésére, kortárs mediátorok képzését kell végezni.  Elhangzottak az előadókkal szemben megfogalmazott negatívumok is: sok volt az idegen kifejezés, hátul nem lehetett hallani.

A III. nevelési értekezleten összesen 120 hozzászólás hangzott el a feldolgozott témákhoz. Többségében 2, 3, 1 hozzászólás volt, 40 intézményben (63%) igen, 24-ben (37%) pedig nem nyilvánítottak véleményt a jelen lévők.

Hozzászólások száma

Intézmény száma

Intézmények %-os aránya

1 hozzászólás

6

9%

2 hozzászólás

12

19%

3 hozzászólás

12

19%

4 hozzászólás

4

6%

5 hozzászólás

4

6%

6 hozzászólás

 

 

7 hozzászólás

1

2%

11 hozzászólás

1

2%

13.    táblázat.  A hozzászólások száma a III. nevelési értekezleten

Mivel a III. nevelési értekezleten a feldolgozott témák is sokrétűek voltak, így a hozzászólások témája is nagyon változatos volt. Elhangzottak kérdések: pl.: Mennyire hatásos a resztoratív technika? Mit tegyen a diák, ha többen megtámadják? Iskolában történő bűncselekmény esetén az iskola tesz-e feljelentést? Mi a következménye, ha 15-16 évesnél kábítószer gyanús dolgot találnak? Magatartási probléma miatt ki lehet-e zárni diákot? Az agresszió befolyásolható-e törvényi szabályozással?

Tapasztalataikat is megosztották egymással a pedagógusok: A szabályok be nem tartása egyre jellemzőbb. A diákok egy-egy esetnél nincsenek tisztában tettük következményeivel. A tanulók különböző kultúrákból jönnek, keresik a helyüket. Sok a médiából áradó erőszak. Kevesebb a fiatalkorú bűnözés ott, ahol nincs zsúfoltság. Sokszor hiányzik az önkontroll. Az osztályfőnök és az egy osztályban tanító pedagógusok közösségének van jelentős szerepe. Fontos a közös cél megtalálása, az egyéni foglalkozás, az empátia, az agresszió elleni normák elfogadása, sportolási lehetőség biztosítása. A szülők nélkül nem lehet a problémákat megoldani.

Feladatokat is megfogalmaztak, amelyekre a következő időszakban jobban kell figyelniük: Működőképes szabályokat kell kialakítani a diákok bevonásával. Egységes fegyelmezési elveket kell alkalmazni. A konfliktusok konstruktív megoldására kell törekedni. A büntetés mértéke arányos legyen. A tanulóknak meg kell tudni védeni magukat. Következetes nevelői magatartást kell alkalmazni. Az élménypedagógia eszközeinek beépítése a kollégium életébe.

A IV. nevelési értekezleten összesen 86 hozzászólás hangzott el a feldolgozott témákhoz. Többségében 2, 3, 1 hozzászólás volt, 27 intézményben (45%) igen, 33-ban (55%) pedig nem nyilvánítottak véleményt a jelenlévők.

Hozzászólások száma

Intézmény száma

Intézmények %-os aránya

1 hozzászólás

4

7%

2 hozzászólás

10

17%

3 hozzászólás

5

8%

4 hozzászólás

3

4%

5 hozzászólás

1

2%

6 hozzászólás

1

2%

7 hozzászólás

2

3%

10 hozzászólás

1

2%

14.    táblázat. A hozzászólások száma a IV. nevelési értekezleten

Mivel a feldolgozott témák is sokrétűek voltak, így a hozzászólások témája is nagyon változatos képet mutatott. Elhangzottak kérdések: pl.: Milyen eszközök javasolhatók, ha a tanulók motivációhiányáról van szó? Mit tehetünk drogfogyasztás esetén? A tanárnak kell-e bizonyítania a bűnelkövetést? Esetleges agresszió esetén milyen védelmet kapnak a pedagógusok? Oktatják-e a pedagógusképzésben a mediációt? A büntetés végrehajtásban is alkalmazzák-e a resztoratív technikát? Mi a testbeszéd program lényege? A szupervízió finanszírozása hogyan történik?

Tapasztalataikat is megosztották egymással a pedagógusok: Azonos felfogású tanárok tanítsanak egy adott osztályban. Jó lenne, ha az érzelmeket fel lehetne használni a fegyelmezésben. A pedagógus kezében nincs eszköz. A sok adminisztráció miatt kevesebb idő jut a tanulókkal való foglalkozásra. A tanulók kevés ismerettel rendelkeznek. A fejlődés a fontos, nem a jegyek. Zavaró a verbális agresszió jelenléte. Egyre többféle gonddal-bajjal érkeznek a tanulók. Az extrém magatartásformák egyre sűrűbben nyilvánulnak meg. Év végén a fáradtság miatt erősödik az agresszió.

Feladatokat is megfogalmaztak, amelyekre a következő időszakban jobban kell figyelniük: A nagyváros veszélyeire fel kell hívni a tanulók figyelmét. A tanuló személyiségének megismerése fontos. Érdemes lenne kipróbálni a Gordon módszert. Minél hamarabb ki kell tárgyalni a problémákat. A megoldott esetek alkalmasak arra, hogy tanuljunk belőle. Aki kárt okoz, az térítse meg az árát. A szabályokat be kell tartani. Meg kell szervezni a diákügyeletet. Vissza kell állítani a hetesi rendszert. 

Javaslatokat is megfogalmaztak: Fontos a stratégiák megtanítása a diákoknak. A törvényi szabályozás szigorítására lenne szükség, szigorú fegyelem kell. Fontos a normakövetés. A hatékonyságra jobban kell ügyelni. Meg kell akadályozni az iskolai rongálást. A rongálás elleni diáklevelek hatásosak. Iskolapszichológusra lenne szükség. Fontos az emberi tulajdonságok megfigyelése.

A hozzászólások jellege szerint megkülönböztettünk megoldás-centrikus belsőt, amely a tanárra, diákra vonatkozott, megoldás-centrikus külsőt, amely a továbbképzéseket, tréningeket, a jelzőrendszert jelentette, valamint a családra, társadalomra, oktatási rendszerre hárítót.

Az I. és a II. nevelési értekezleten az intézmények nagy többsége szerint a jelenlévő és keletkező problémákat iskolán belül a pedagógusoknak a tanulókkal együtt kell megoldani, bevonva a szülőket is amennyire ez lehetséges. A harmadikon és negyediken növekedett a külső megoldások aránya.

 Ha összehasonlítjuk a négy értekezlet százalékos eredményeit, láthatjuk, hogy fokozatosan nőtt a külső megoldáskeresés aránya. A táblázat mutatja a hozzászólások jellegének alakulását.

Hozzászólás jellege

%-os arány

 

I.

II.

III.

IV.

megoldás-centrikus belső

77%

67%

60%

60%

megoldás-centrikus külső

15%

24%

31%

35%

elhárító – család

6%

8%

6%

3%

elhárító – társadalom

1%

3%

2%

1%

elhárító – oktatási rendszer

1%

2%

1%

 

15.    táblázat. Az I., II., III. és IV. nevelési értekezleteken elhangzott hozzászólások jellegének összehasonlítása

8.      Állásfoglalás, határozat

Az I. nevelési értekezleten összesen 105 állásfoglalást, határozatot hoztak 49 intézményben amely az iskolák 56%-a, 38-ban nem hoztak határozatot, amely 44%-a az iskoláknak.

A II. nevelési értekezleten összesen 58 határozatot hoztak 28 intézményben, amely az iskolák 41%-a, 39 intézményben, amely 59%, nem fogalmaztak meg állásfoglalást.

A III. nevelési értekezleten összesen 37 határozatot hoztak 19 intézményben, amely az iskolák 30%-a, 45 intézményben, amely 70%, nem fogalmaztak meg állásfoglalást.

A IV. nevelési értekezleten összesen 24 határozatot hoztak 19 intézményben, amely az iskolák 32%-a, 41 intézményben, amely 68%, nem fogalmaztak meg állásfoglalást.

Összehasonlítva a négy nevelési értekezleten hozott állásfoglalások arányát, azt tapasztaljuk, hogy az elsőn magasabb volt azoknak az intézményeknek a száma, amelyek megfogalmaztak állásfoglalást, a másodikon, a harmadikon és a negyediken pedig azoknak az aránya volt magasabb, ahol nem hoztak határozatot.

Az I. nevelési értekezleten az állásfoglalások, határozatok témája nagyon sokrétű, több területre kiterjedő volt

Az intézmények maguk számára fogalmaztak meg feladatokat, kiemelt figyelmet érdemlő területeket. Fontos feladatként határozták meg a pedagógusok továbbképzését, konfliktuskezelési tréningen való részvételét. A szülők tájékoztatását és segítségük kérését, a családi háttér vizsgálatát. A tanulók agresszióhoz való viszonyulásának felmérését. A jó tanár-diák viszony kialakítását. Osztályfőnöki órán az agresszió témakörről való beszélgetést. A 9. évfolyamos tanulókra való nagyobb odafigyelést. Iskolai szabadidős programok szervezését. A prevenció fontosságát, esetmegbeszélések tartását, a problémás diákokkal való egyéni törődést. Módszertani segédanyagok készítését. Szakemberek meghívását a következő nevelési értekezletekre, intézményi intézkedési terv készítését, elfogadását.

A II. nevelési értekezleten ezeket az állásfoglalásokat fogalmazták meg: Gyakorlati képzésre, konfliktuskezelési tréningre lenne szükség. Prevencióra kell helyezni a hangsúlyt. Szabadidős programokat hatékonyan kell szervezni. A tantestület megtörtént eseteket gyűjtsön össze és azokat dolgozzák fel pszichológus segítségével.  Az egyéni bánásmódra, a diákokkal történő beszélgetésre jobban oda kell figyelni. Osztályfőnöki órán foglalkozni kell az agresszió témájával. Kortárssegítő tréningeket kell szervezni, a kommunikációs készség fejlesztésére, a tanulók személyiségfejlődésére jobban oda kell figyelni. A Házirend következetes betartatása fontos feladata legyen a pedagógusoknak.

A III. nevelési értekezleteken fogalmazták meg ezeket az állásfoglalásokat: Az agresszió megelőzése a cél. A média eltúlozza az iskolai agressziót. A szabályok együttes megfogalmazása fontos. A szülőket alaposan tájékoztatni kell és együttműködni velük. A megismert technikákat alkalmazni fogják a napi gyakorlatban. Az antiszociális tanulókat ki kell szűrni. A tantestületi egységet erősíteni kell. Az egy osztályban tanítók tartsanak rendszeres megbeszéléseket. Fontos a személyes példamutatás. Jó lenne, ha iskolapszichológus segítené a diákok és pedagógusok lelki egészségmegőrzését.

A IV. nevelési értekezleteken ezeket az állásfoglalásokat fogalmazták meg az intézményekben: Az agresszió megelőzése a cél. A következő tanévben a pedagógusok módszertani kultúráját újítani, bővíteni szükséges. A pedagógusok részéről a stabilitás és a következetesség a legfontosabb. Hangsúlyt kell fektetni a tanár-diák közötti jó viszonyra. A szülőkkel való kapcsolattartás rendkívül fontos. Az iskola által elfogadott szabályokat, kereteket be kell tartani, akár egyéni áldozatok árán is, a többség jövője, szocializációja érdekében. A resztoratív technikák alkalmazásának lehetőségeit is fel kell használni az iskolai agresszió csökkentésére. Folytatjuk az agresszióval kapcsolatos foglalkozásokat, elsősorban a DÖK-nek és az osztályoknak, Szülők Közösségének szervezzük. Kortárssegítők előadását fogjuk megszervezni, amely nem vált ki ellenállást a kollégium diákjaiból. Nem rendelkezünk sem tárgyi, sem személyi feltételekkel. Az osztályfőnöki munkaközösség kidolgozza javaslatát a következő tanévi programhoz. Az agresszióval foglalkozó értekezletsorozat hasznos volt. Folytatni kell a megkezdett munkát az agressziókezeléssel kapcsolatban. Eleget tettünk a kötelező négy értekezlet megtartásának.

Megnéztük, hogy a meghozott határozatok, állásfoglalások kire vonatkoztak. A táblázat mutatja, hogy a meghozott határozatok, állásfoglalások kire milyen arányban vonatkoznak, összehasonlítva a négy értekezlet eredményeivel.

A táblázat adataiból láthatjuk, hogy az első két értekezleten hozott határozatok aránya nem változott, amelyek a pedagógusra, diákra vonatkoznak, viszont a családra és a környezetre vonatkozóakban történt néhány százalékos elmozdulás. A harmadik értekezlet állásfoglalásai alapján néhány százalékkal nőtt a pedagógusra és a környezetre, viszont, jelentős mértékben csökkent a diákokra vonatkozó határozatok aránya. A negyediken pedig nagymértékben emelkedett a pedagógusra vonatkozó állásfoglalások aránya, csökkent a környezetre és a családra vonatkozóak mértéke.

Állásfoglalás vonatkozik

%

 

I.

II.

III.

IV.

tanárra

46%

47%

51%

71%

diákra

35%

35%

19%

17%

családra

13%

7%

14%

8%

környezetre

2%

10%

16%

4%

egyéb

4%

1%

 

 

16.    táblázat. Az I., II., III. és IV. nevelési értekezleten hozott állásfoglalások arányainak összehasonlítása

Összegezve a fővárosi fenntartású intézmények agresszióval foglalkozó I. nevelési értekezletről készült jegyzőkönyveinek információt, azt tapasztaljuk, hogy a vezetők kiemelt feladatként kezelték a nevelési értekezletek megszervezését és levezetését. Az előadók értékes és az agresszió témakörben nagyon hasznos ismereteket, információkat gyűjtöttek össze és osztottak meg a kollégáikkal, ezt igazolják a jegyzőkönyvekkel együtt beküldött prezentációk kinyomtatott vagy a CD-re mentett változata is. Meghatározták az intézményükben lévő agresszió mértékét, és feladatokat fogalmaztak meg maguk számára az agresszív cselekedetek csökkentésére, megelőzésére.

Összegezve az intézmények agresszióval foglalkozó II. nevelési értekezletéről készült jegyzőkönyvek információit, azt mondhatjuk el, hogy az iskolák többségében az agressziókezelés gyakorlati oldalról történő megközelítésére helyezték a hangsúlyt. Nagyon változatos témákat dolgoztak fel, az intézményükben létező helyzetre hívták fel a kollégák figyelmét, és a megoldási lehetőségek megkeresésére törekedtek. Egyre több intézmény külső szakember segítségét kérve igyekszik a kollégákat megismertetni és segíteni megtanulni az agresszió és  konfliktuskezelés eszközeit, módszereit. Ebben intézetünk is támogatja az iskolákat, felajánlottuk a lehetőséget, hogy civil szervezetek képviselőit hívhatják meg előadónak a nevelési értekezletre, ahol elmondják, megismertetik az általuk használt technikákat, módszereket, amelyek eredményesen alkalmazhatók a napi gyakorlatban.

Összegezve az intézmények agresszióval foglalkozó III. nevelési értekezletéről készült jegyzőkönyvek információit, azt mondhatjuk el, hogy az iskolák többségében az agresszió és konfliktuskezelés módszereinek, eszközeinek megismerésére, gyakorlatban történő alkalmazására helyezték a hangsúlyt. Fontosnak tartják az intézmények vezetői és pedagógusai, hogy olyan technikákat sajátítsanak el, amelyek használatával könnyebben megoldhatók a kialakuló konfliktusok, megelőzhetőek a súlyosabb esetek. Ismerni szeretnék a fiatalkorúakra vonatkozó jogi és büntetési szabályozást. A pedagógusok érzik, hogy mennyire fontos a szerepük a példamutatás, a tolerancia, a konszenzuskeresés által. Ez olvasható ki a hozzászólásokból és a megfogalmazott határozatokból is. Szeretnék, ha a szülőkkel való együttműködés élőbb kapcsolattá válna, hogy a családi háttér megismerésével a diákok cselekedeteinek és viselkedéseik hátterében lévő kiváltó okokat jobban megismerhessék és segítsék őket.

Összegezve az intézmények agresszióval foglalkozó IV. nevelési értekezletéről készült jegyzőkönyvek információit, azt mondhatjuk el, hogy az iskolák többségében az agresszió és konfliktuskezelés módszereinek, eszközeinek megismerésére, elsajátítására helyezték a hangsúlyt. Fontosnak tartották, hogy elsajátítsanak különböző technikákat, módszereket, amelyek használatával könnyebben kezelhetők a konfliktusok, csökkenthetők az agresszív cselekedetek kialakulása, és a pedagógusok számára eszközöket jelenthetnek a mindennapi feladatok megoldásában. Több intézményben fogalmazták meg, hogy hasznos volt az agresszióval foglalkozó nevelési értekezlet sorozat, a következő tanévben is foglalkozni kell a témával, folytatni kell a módszertani továbbképzéseken, tréningeken történő pedagógusi eszköztár fejlesztését, bővítését. Jó lenne, ha iskolapszichológus segíthetne a problémák megoldásában, egyre több intézményben segíthetnének civil szervezetek képviselői a különböző módszerek alkalmazásában.

A tanév elején az intézmények kicsit lázadoztak a fenntartó által elrendelt négy nevelési értekezlet megtartása ellen. Úgy érezték, még több terhet rónak rájuk, de a helyzetfelmérés után, olyan stratégiát dolgozhattak ki, amely saját intézményükben a legcélravezetőbb a kialakuló konfliktusok csökkentéséhez. Az agresszió jelenléte a szakiskolákban a legnagyobb mértékű, ezekben az iskolákban kell a pedagógusoknak gyakrabban ilyen helyzeteket megoldaniuk.

Fontos, hogy a pedagógusok különböző technikákat, módszereket ismerjenek meg, sajátítsanak el, amelyek használatával könnyebben megoldhatók a kialakuló konfliktusok. Ezért is lenne jó a következő tanévben folytatni a programot, és iskolai tréningeken elsajátítani a jól alkalmazható technikákat.

Figyelnünk kell a felmerülő kérésekre, esetmegbeszélésekre kell lehetőséget teremtenünk, de módszertani anyagokat is adnunk kell, amelyek szintén segíthetik a problémák megoldását. Fontos lenne, hogy azok az intézmények, amelyek igénylik szakemberek segítségét, amikor szükséges, segíteni tudjunk, küldjük a jól képzett szakembereket.

Nagyon sok feladat vár ránk a következő tanévben, a civil szervezettekkel jól együttműködve segíthetjük a fővárosi fenntartású intézmények pedagógusait és diákjait a konfliktuskezelési és megelőzési technikák elsajátításában.

 

Novák Mária

Rendezvénynaptár
<2020. június>
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Hírmozaik
Kapcsolódó oldalak
Budapest Portál
Iskolai agresszió kezelése
MFPI banner
Tehetségháló
Éniskolám
FOK Nonprofit Kft.
MFPI - Weszely Galéria
Budapesti Ifjúsági Portál
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
Európai év - 2013
A polgárok európai éve - 2013
Est.hu